در جستجوی فضاهای گمشده شهری و معماری در ایران

سخنران: داریوش شایگان
مدیر جلسه: سعید سادات‌نیا

دوشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۴، جامعه مهندسان مشاور ایران

event-0435