کوبه” چیه؟

در قدیم درب ورودی به خانه دارای دو کوبه ی متفاوت بوده که شامل کوبه ی زنانه و مردانه بوده.       @iranneman     و به کوبه ی زنانه “ئَلکه(حلقه)”و کوبه مردانه “دَرکو”می گفته اندو به محض اینکه کوبه ی زنانه به صدا در می امده خانم خانه برای استقبال از مهمان می رفته است و برعکس زمانی که کوبه مردانه به صدا در می امده است اقای خانه برای استقبال می رفته و اینجور مشخص میشده که پشت در یک خانم و یا یک اقاست.همین کوبه ها باعث شده بود کمی به حجب و حیا خود بها دهند         @iranneman

نکته دیگری در مورد این درهای چوبی

از ویژگی ‌های درهای قدیم و سنتی، وجود سکوهایی در دو طرف درها بود.    iranneman@   این سکوها علاوه بر زیبایی به تناسب بزرگی یا کوچکی خانه و در آن متفاوت بود و کارکرد ارتباطی داشت. مردان خانه برای رفع خستگی و تبادل اطلاعات و برقراری ارتباطات روی سکوها نشسته و نوعی ارتباطات سنتی و مؤثر را برقرار می ‌کردند. این سکوها در اوقاتی که مردان در خانه نبودند به زن ‌ها اختصاص داشت. همچنین رهگذران  @iranneman
خسته ای که از کوچه ها گذر می کردند می توانستند با نشستن روی این سکوها در زیر سایه ای که فرورفتگی سردر خانه ها به وجود
می آورد استراحت کنند

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here