کف کاذب

photo_2016-11-13_17-31-05photo_2016-11-13_17-30-51photo_2016-11-13_17-31-01کف کاذب
کف کاذب نام کالائی است که به قرینه سقف کاذب نامگذاری شده و به کفی اطلاق می گردد که کف اصلی سازه ساختمانی نیست و جهت افزایش ارتفاع محل تردد به کمک پایه هائی بر کف اصلی طبقات نصب شده است.

ترجمه صحیح نام این کالا ” کف بلند شده ” می باشد که دلیل بکارگیری آن عموماً جهت پوشش حجم زیادی از کابلها و تأسیسات است که در بعضی از اماکن بکار می رود. از آن جمله می توان از اطاقهای کنترل و فرمان مراکز کامپیوترهای سرور، پستهای برق و مخابرات، برجهای کنترل، اطاقهای قرنطینه و غیره نام برد.

کف کاذب باید خاصیت جذب الکتریسته ساکن را داشته باشد و از نوع هادی جریان الکتریسته باشد. یک سیم ارت مستقیما از کف کاذب به شین ارت متصل می شود. هدایت الکتریسته ساکن به چاه ارت باعث افزایش طول عمر تجهیزات الکتریکی میشود

پاسخ ترک