گرافن چیست ؟

گرافن یک کریستال دو بعدی با ضخامت یک اتم به عنوان یکی از بهترین موضوعات مورد بحث علم مواد – فیزیک – شیمی و نانوتکنولوژی میباشد . این آلوتروپ کربن به صورت حلقه های شش اتمی بهم متصل شده میباشد که به شکل لانه زنبور و یا مشابه به یک مایکرومولکول مسطح آروماتیک میباشد.
به عنوان اساس و پایه دیگر آلوتروپ های کربن ، گرافن میتواند به صورت کروی که تولید فولرن یا به صورت لوله ای که تولید نانو لوله های کربن یا به صورت چسبیده روی هم که تولید گرافیت را میکند باشد .
همچنین گرافن مقدمه ای برای فرم دیگری از کربن که برای اولین بار به صورت غیر مبهم در ۲۰۰۴ ،۴۴۰ سال بعد از کشف گرافیت توسط تراشیدن نوک مداد و یک نوار چسب و بدست آوردن یک لایه از گرافن میباشد .
در مدت چند سال اخیر روش های مختلفی برای تولید گرافن مشخص شده است که عبارتند از : Micromechanical exfoliatoion – ته نشینی بخار شیمیایی – رشد هم بافتی و سنتز شیمیای .
نمونه های گرافن تولید شده به روش شیمیایی CMG نیز گفته میشوند . از خواص مورد توجه کربن میتوان به انعطاف الکترونیکی – سطح وسیع مسطح – نیروی قوی مکانیکی – هدایت الکتریکی بسیار بالا و خواص الکترونیکی قابل توجه اشاره کرد .
نانو مواد مختلف با پایه گرافن برای عامل دار کردن بیوسیستم ها توسط اسید نوکلئیک – پپتیدها – پروتئین ها و حتی سلول ها استفاده میشوند . علاوه بر این جذب سطحی یک لایه DNA روی گرافن توانایی گرافن برای دفع الکترون دهنده ها ، توانایی گرافن برای حفاظت مولکول های زیستی در برابر خوردگی آنزیم ، توانایی نقل و انتقال در سلول زنده و محیط زنده توانایی گرافن را در کاربرد های بیولوژیکی و بیوتکنولوژی نشان میدهند.

گرافن یک کریستال دو بعدی با ضخامت یک اتم به عنوان یکی از بهترین موضوعات مورد بحث علم مواد – فیزیک – شیمی و نانوتکنولوژی میباشد . این آلوتروپ کربن به صورت حلقه های شش اتمی بهم متصل شده میباشد که به شکل لانه زنبور و یا مشابه به یک مایکرومولکول مسطح آروماتیک میباشد.
به عنوان اساس و پایه دیگر آلوتروپ های کربن ، گرافن میتواند به صورت کروی که تولید فولرن یا به صورت لوله ای که تولید نانو لوله های کربن یا به صورت چسبیده روی هم که تولید گرافیت را میکند باشد .
همچنین گرافن مقدمه ای برای فرم دیگری از کربن که برای اولین بار به صورت غیر مبهم در ۲۰۰۴ ،۴۴۰ سال بعد از کشف گرافیت توسط تراشیدن نوک مداد و یک نوار چسب و بدست آوردن یک لایه از گرافن میباشد .
در مدت چند سال اخیر روش های مختلفی برای تولید گرافن مشخص شده است که عبارتند از : Micromechanical exfoliatoion – ته نشینی بخار شیمیایی – رشد هم بافتی و سنتز شیمیای .
نمونه های گرافن تولید شده به روش شیمیایی CMG نیز گفته میشوند . از خواص مورد توجه کربن میتوان به انعطاف الکترونیکی – سطح وسیع مسطح – نیروی قوی مکانیکی – هدایت الکتریکی بسیار بالا و خواص الکترونیکی قابل توجه اشاره کرد .
نانو مواد مختلف با پایه گرافن برای عامل دار کردن بیوسیستم ها توسط اسید نوکلئیک – پپتیدها – پروتئین ها و حتی سلول ها استفاده میشوند . علاوه بر این جذب سطحی یک لایه DNA روی گرافن توانایی گرافن برای دفع الکترون دهنده ها ، توانایی گرافن برای حفاظت مولکول های زیستی در برابر خوردگی آنزیم ، توانایی نقل و انتقال در سلول زنده و محیط زنده توانایی گرافن را در کاربرد های بیولوژیکی و بیوتکنولوژی نشان میدهند.

گرافن
گرافن

گرافن چیست ؟X گرافنX موارد کاربرد گرافنX وزن گرافنX جرم حجمی گرافنX مقاومت گرافنX ترکیب گرافنX مواد تشکیل دهنده گرافنX فرمولاسیون گرافن

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here