⁣⁣پایداری و دوام بتن با ⁣اسپیسر بتنی

⁣اسپیسر بتنی
⁣اسپیسر بتنی

🔦⁣⁣پایداری و دوام بتن از جمله مباحثی هستند که در اجرای هرچه بهتر سازه های بتنی همواره مطرح می باشند این موضوع در مناطق حاشیه خلیج فارس و همچنین در شرایط محیطی شدید بسیار حیاتی است نفوذ پذیری از مهمترین عوامل موثر بر کاهش دوام سازه های بتن مسلح است کاهش راه های نفوذ املاح به داخل بتن موجب افزایش دوام آن می گردد.
⁣🔦 رعایت پوشش بتن که به کمک اسپیسر امکان پذیر می باشد در کاهش خوردگی آرماتور نقش بسزایی دارد ولی استفاده از اسپیسر به دلیل تشکیل اتصال ناقص با بتن منجر به افزایش نفوذ پذیری موضعی می شود.
🔆⁣ در پژوهش به روش آزمایشگاهی اثر استفاده از انواع اسپیسرهای رایج پلاستیکی و بتنی با کیفیت های مختلف بر خوردگی تیرهای بتن مسلح قرار گرفته است که در شرایط جزر و مدی خلیج فارس واقع در بندرعباس مورد بررسی قرار گرفته است نتایج حاکی از افزایش شدید پتانسیل خوردگی در تیرهای دارای اسپیسر پلاستیکی نسبت به تیرهای با اسپیسر بتنی است.

پاسخ ترک