نگاهی متفاوت به . . . تهران
جالبه

[ حسین غلامی ارجنگی]

photo_2015-08-28_14-29-03

 

 

photo_2015-08-28_14-29-07

 

 

photo_2015-08-28_14-29-12

 

 

photo_2015-08-28_14-29-18

 

 

 

photo_2015-08-28_14-29-22

 

 

photo_2015-08-28_14-29-27

 

 

photo_2015-08-28_14-30-19

 

 

photo_2015-08-28_14-30-22

 

 

photo_2015-08-28_14-28-33

 

 

photo_2015-08-28_14-28-40

 

 

photo_2015-08-28_14-28-44

 

 

photo_2015-08-28_14-28-52

 

 

photo_2015-08-28_14-28-59

پاسخ ترک

13 + 19 =