نمونه محاسبات ماشین آلات عملیات خاکی

kنمونه هایی از تکلیف برنامه ریزی اجرای عملیات حمل ، خاکریزی و تراکم خاک

نمونه ۱:

–       مشخص کردن یک پروژه و محاسبه تعداد ماشین آلات مورد نیاز و محاسبه هزینه ماشین آلات و نعیین تاثیر برنامه زمان بندی بر روند پروژه

–       فرضیات :

–       حجم خاکریزی مورد نیاز بر اساس لیست کوباژ :   m3 98060

–       سطح خاکریزی در بسته مورد نیاز بر اساس لیست کوباژ :  m3 58990

–       ماکسیمم دانسیته خاک معدن :۲٫۱۳ گرم بر سانتیمتر مکعب = ۲۱۳۰کیلوگرم بر متر مکعب

–       نوع مصالح قرضه : خاک معمولی

–       فاصله حمل مصالح از قرضه مسیر بر اساس کروکی : ۱۵ کیلومتر خاکی و ۱۵ کیلومتر آسفالت

–       درصد رطوبت بهینه : ۷ درصد

–       خاک مورد نیاز برای خاکبرداری :                                                ۱۰۸۹۵۶=۰٫۹/۹۸۰۶۰  تبدیل خاک تراکم به طبیعی

–       خاکی که باید حمل شود : ۱۳۶۱۹۵=۱٫۲۵*۱۰۸۹۵۶ تبدیل خاک طبیعی به فله

–       دستگاه های انتخاب شده :

–       بلدوزر کوماتسو D155

–       لودر کوماتسو WA420

–       کمپرسی بنز ۲۶۲۸

–       گریدر کوماتسو GD705 A

–       غلتک HAMM 3520P

–       آبپاش با ظرفیت ۱۴ متر مکعب

*مشخصات تمام ماشین آلات انتخابی در انتهای تمرین ضمیمه شده است.

–       بلدوزر مورد نیاز :

–       مشخصات      بلدوزر کوماتسو D155

–       قدرت موتور :  hp320          حداکثر سرعت در دنده جلو  : ۱۱٫۸ کیلومتر بر ساعت

–                                        حداکثر سرعت در دنده عقب : ۱۳٫۷کیلومتر بر ساعت

–       چرخ زنجیری – عمق قابل برداشت ۵۶ سانتیمتر

حجم قابل برداشت در جلوی تیغه :۱۰٫۴  متر مکعب

–       طول تیغه : ۴٫۱۳ متر – عرض تیغه (ارنفاع) : ۱٫۵۹ متر.

–       نوع زمین برای کندن : سخت

–       ۰٫۱۵دقیقه     =   سیکل ثابت کار

–       سرعت در زمان حمل مصالح ۲٫۵۱ کیلومتر بر ساعت و جابجایی ۲۰ متر   ۰٫۴۹ دقیقه

–       سرعت در زمان برگشت  ۴٫۷ کیلومتر بر ساعت . جابجایی ۲۰ متر           ۰٫۲۵ دقیقه

–       سیکل کار =۰٫۸۹

–       راندمان کار = ۵۰ دقیقه در ساعت

میزان کار

=

حجم قابل جابجایی

راندمان*  

=

۵۸۴٫۲۷ متر مکعب بر ساعت

سیکل کار

–       میزان کار تعمیم شده:

–       زمین مسطح در نظر گرفته شده است.

–       میزان کار*ضریب نوع مواد*ضریب وزن مواد*ضریب مهارت راننده* *راندمان روز*تقلیل نیروی کششی (جاذبه)*قابلیت دید*دنده غیر اتوماتیک*تیغه زاویه ای

–       ۵۸۴٫۲۷*۰٫۸*۰٫۵۸*۰٫۶۰*۰٫۸۳*۰٫۸۲*۰٫۸*۰٫۸*۵۰٫۷=۵۳متر مکعب

–       ۵۳*۸=۴۲۴مترمکعب در روز

–       حجم خاکی که باید خاکبرداری شود برابر با ۱۰۸۹۵۶ متر مکعب می باشد بنابراین:

۱۰۸۹۵۶

=

۲۵۵۶

دستگاه- ساعت

۵۳

۲۵۵۶

=

۳۱۹

دستگاه – روز

۸

۳۱۹

=

۱۳

دستگاه – ماه

۲۵

–       لودر مورد نیاز:

–       مشخصات دستگاه :کوماتسو WA420حجم باکت : ۳٫۲ متر مکعب – hp 217.2

–       حداکثر سرعت جلو : ۳۲٫۸ کیلومتر بر ساعت

–       حداکثر سرعت عقب : ۳۳٫۹ کیلومتر بر ساعت

–       سیکل پایه = ۰٫۴ دقیقه

–                              ۱    : نوع خاک معمولی                           ۰٫۰۲

–       ضرایب                ۲ :شرایط بارگیری دپو بالای ۳ متر            ۰٫۰۱

–                                ۳ : شرایط کار بار در کامیون                   ۰٫۰۳

–       زمان رفت و برگشت برای ۴۰ متر ( از جدول ص۸۳ توران )=     ۰٫۲۷ دقیقه

–       ۰٫۷۳ دقیقه=۰٫۲۷+۰٫۰۳+۰٫۰۱+۰٫۰۲+۰٫۴=سیکل کار

حجم قابل انجام

=

راندمان در ساعت

*

ضریب راندمان جام (خاک معمولی)

*

حجم باکت

سیکل کار

حجم قابل انجام

=

۵۰

*

۱٫۱

*

۳٫۲

=

۲۴۱ متر مکعب بر ساعت

۰٫۷۳

۲۴۱ متر مکعب بر ساعت

*

۸

=

۱۹۲۸ متر مکعب در روز

۱۳۶۱۹۵

=

۷۱

دستگاه –     روز

۱۹۲۸

۷۱

=

۳

دستگاه – ماه

۲۵

–       کمپرسی مورد نیاز :

–       نوع کمپرسی ۲۶۲۸ مایلر  –  ظرفیت خاک فله ۱۰ متر مکعب

–       سرعت مجاز در جاده های کارگاهی ۳۰ کیلومتر بر ساعت ، سرعت مجاز در جاده ها : ۸۰ کیلومتر بر ساعت

–       سرعت متوسط در جاده کارگاهی با بار :              ۲۵ کیلومتر بر ساعت

–       سرعت متوسط در جاده کارگاهی بدون بار :          ۳۰ کیلومتر بر ساعت

–       سرعت متوسط در جاده با بار :                         ۶۰ کیلومتر بر ساعت

–       سرعت متوسط در جاده بدون بار :            ۷۰ کیلومتر بر ساعت

–       ۳ دقیقه = ۳*۰٫۷۳=تعداد جامها * سیکل لودر =مدت زمان بارگیری

–       ۳ دقیقه = زمان تخلیه

–       ۵۱ دقیقه = ((۶۰/۱۵)+(۲۵/۱۵))۶۰=مدت زمان حمل بار

–       ۴۳ دقیقه = ((۷۰/۱۵)+(۳۰/۱۵))۶۰= مدت زمان بازگشت کمپرسی

–       ۱۰۰ دقیقه =۴۳+۵۱+۳+۳=سیکل حمل مواد

–       حجم قابل حمل توسط هر کمپرسی۴۰ متر مکعب در روز= ۱۰*۴سرویس =تعداد سرویس قابل حمل در ۸ ساعت (با یک تقریب رو به بالا)

–       حجم خاکی که باید حمل شود:

۱۳۶۱۹۵

=

۳۴۰۵

دستگاه روز

۴۰

۳۴۰۵

=

۱۳۶

دستگاه – ماه

۲۵

–        گریدر مورد نیاز :

–       کوماتسو GD705A   –  ۱۹۹٫۸ اسب بخار

–       حداکثر سرعت جلو : ۴۳ کیلومتر بر ساعت

–       سرعت در زمان پخش : ۱۲ کیلومتر بر ساعت

–       حداکثر سرعت عقب : ۴۵٫۹کیلومتر بر ساعت

–       سرعت در زمان برگشت : ۲ ۲ کیلومتر بر ساعت

–       تعداد گذر برای اعمال رطوبت بهینه ، رگلاژ و میکس مصالح : ۸ گذر = ۴ * ۲ رفت و برگشت

–       حجم کل مصالح کوبیده شده :

۹۸۰۶۰

=

۶۵۳۷۳۳

سطح قابل کار با گریدر متر مربع

۰٫۱۵ (ضخامت لایه)

۶۵۳۷۳۳

=

۲۶۱۴۹۳

طول حرکت گریدر به جلو

۲٫۵

–       ۵۲۴=۲*۲۶۲   طول کل طی شده

دستگاه ساعت مورد نیاز

=

تعدادگذر * طول کل

=

۵۲۴*۸

=

۴۲۰ دستگاه ساعت

راندمان*سرعت متوسط

۲۰*۰٫۵

۵۵۹

=

۵۶

دستگاه روز

۸

۵۶

=

۳

دستگاه ماه

۲۵

غلتک مورد نیاز : غلتک HAMM 3520P

تعداد کار غلتک

=

راندمان*ضخامت لایه *سرعت*عرض موثر کار *۱۰

تعداد پاس

تعداد کار غلتک

=

۱۰*۲*۶*۱۵*۰٫۸

=

۱۸۰ متر مکعب بر ساعت

۸ رفت و برگشت

۹۸۰۶۰

=

۵۴۵

دستگاه ساعت

۱۸۰

۵۴۵

=

۶۹

دستگاه روز

۸

۶۹

=

۳

دستگاه- ماه

۲۵

 

 

 

 

–       تانکر آبپاش مورد نیاز :

–       تانکر بنز با ظرفیت ۱۴ متر مکعب

–       سرعت در جاده خاکی با بار                            ۲۵ کیلومتر بر ساعت

–       سرعت در جاده خاکی بدون  بار                       ۳۰ کیلومتر بر ساعت

–       سرعت در جاده با بار                            ۶۰ کیلومتر بر ساعت

–       سرعت در جاده بدون بار                                ۷۰کیلومتر بر ساعت

–       مدت زمان بارگیری با پمپ                             ۷ دقیقه

–       مدت زمان تخلیه روی باند                             ۱۰ دقیقه

–       فاصله حمل آب ۱۵ کیلومتر

–       رطوبت بهینه ۷ درصد مقدار آب مورد نیاز با ۱۰ درصد پرت = ۱۶۴ لیتر بر متر مکعب =۲۱۳۰*۰٫۰۷*۱٫۱

–       ۱۶۰۸۱۰۰۰لیتر =۹۸۰۶۰متر مکعب * ۱۶۴ لیتر بر متر مکعب

۱۶۰۸۱

=

۱۱۴۸

سرویس

۱۴

–       ۱٫۳۳ ساعت = =((۳۰/۱۵)+(۲۵/۱۵))۶۰+۱۰+۷=سیکل کار

–       دستگاه ساعت مورد نیاز ۱۹۰۸ = ۰٫۸ راندمان*۱٫۳۳ ساعت*۱۱۴۸ سرویس

۱۹۰۸

=

۲۳۹

دستگاه – روز

۸

۲۳۹

=

۱۰

دستگاه – ماه

۲۵

ترکیب دستگاهها :

–       بلدوزر کوماتسو D155                        ۱۳ دستگاه – ماه

–       لودر کوماتسو WA420                       ۳ دستگاه – ماه

–       کمپرسی بنز ۲۶۲۸                             ۱۳۶ دستگاه – ماه

–       گریدر کوماتسوGD705 A                    ۳ دستگاه – ماه

–       غلتک HAMM 3520P                      ۳ دستگاه – ماه

–       آبپاش با ظرفیت ۱۴ متر مکعب               ۱۰ دستگاه – ماه

با فرض انجام شدن پروژه در ۲ ماه خواهیم داشت :

                                        تعداد دستگاه ماه اول                         تعداد دستگاه ماه دوم

بلدوزر کوماتسو D155                                    ۷                                             ۶

لودر کوماتسو WA420                                  ۲                                             ۲

کمپرسی بنز ۲۶۲۸                                     ۶۸                                            ۶۸

گریدر کوماتسوGD705 A                               ۲                                             ۲

غلتک HAMM 3520P                                ۲                                             ۲

آبپاش با ظرفیت ۱۴ متر مکعب                      ۵                                      ۵

با توجه به زمان کوتاه اجاره ماشین آلات به صرفه خواهد بود بنابر این داریم :

نوع  و مدل دستگاه

قیمت اجاره ماهیانه

تعداد در ماه اول

قیمت ماه اول

تعداد در ماه دوم

قیمت ماه دوم

حد بالا

قیمت متوسط

حد پایین

بلدوزر کوماتسو D 155

۷۰۰۰۰۰۰۰

۶۵۰۰۰۰۰۰

۶۰۰۰۰۰۰۰

۷

۴۵۵۰۰۰۰۰۰

۶

۳۹۰۰۰۰۰۰۰

لودر کوماتسو WA 420

۵۰۰۰۰۰۰۰

۴۵۰۰۰۰۰۰

۴۰۰۰۰۰۰۰

۲

۹۰۰۰۰۰۰۰

۲

۹۰۰۰۰۰۰۰

کمپرسی بنز ۲۶۲۸

۳۵۰۰۰۰۰۰

۳۰۰۰۰۰۰۰

۲۵۰۰۰۰۰۰

۶۸

۲۰۴۰۰۰۰۰۰۰

۶۸

۲۰۴۰۰۰۰۰۰۰

گریدر کوماتسوGD 705 A

۴۲۰۰۰۰۰۰

۳۷۰۰۰۰۰۰

۳۲۰۰۰۰۰۰

۲

۷۴۰۰۰۰۰۰

۲

۷۴۰۰۰۰۰۰

غلتک HAMM 3520P

۴۵۰۰۰۰۰۰

۴۰۰۰۰۰۰۰

۳۵۰۰۰۰۰۰

۲

۸۰۰۰۰۰۰۰

۲

۸۰۰۰۰۰۰۰

آبپاش

۲۵۰۰۰۰۰

۲۰۰۰۰۰۰

۱۵۰۰۰۰۰

۵

۱۰۰۰۰۰۰۰

۵

۱۰۰۰۰۰۰۰

مجموع

در کل ۲ ماه

۵۴۳۳۰۰۰۰۰۰

ماه اول

۲۷۴۹۰۰۰۰۰۰

ماه دوم

۲۶۸۴۰۰۰۰۰۰

با توجه به اینکه هزینه ماشین آلات ۵۰ درصد هزینه کل پروژه است داریم:

         ۱۴۱۲۵۸۰۰۰۰۰=۱٫۳ (هزینه بالاسری)*۱۰۸۶۶۰۰۰۰۰۰ =۲*۵۴۳۳۰۰۰۰۰۰


نمونه ۲

عملیات خاکی

به طور کلی عملیات خاکی مشتمل است برتمیز کردن بستر و حریم منطقه مورد نظر از درختان وریشه گیاهان، برداشت خاکهای نباتی و نامرغوب، خاکبرداری، گودبرداری، خاکریزی و کوبیدن خاک وبالاخره کارهای حفاظتی به منظور اجرای عملیات فوقمی باشد .

که هر مورد از این نوع عملیات نیاز مند به طراحی و استفاده از ماشین آلاتی می باشد که سبب ایجاد هزینه و بار مالی سنگینی در پروژه می باشند که در صورت برنامه ریزی صحیح توسط کادری مجرب می توان با کمترین بار مالی بالاترین راندمان اجرایی را برا رسیدن به هدف نهایی دنبال نمود .

در پروژه حاضر کلیه اطلاعات استخراج شده از دفترچهمشخصات اختصاصيقطعه پنجم آزادراه اصفهان  شيرازحدفاصل كيلومتر ٢٥٦ تا كيلومتر۲۹۰ تهیه شده توسط شرکت  مهندسین مشاور پارس و فهرست بهای واحد پایه رشته راه ، باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن رسته راه و ترابری سال ۱۳۸۸ تهیه و تنظیم گردیده . همچنین موقعیت جغرافیایی پروژه در  ارتفاع ۱۹۰۰ متری تقریبی از سطح دریا می باشد .

که در این تحقیق بر اساس استفاده از تجربیات صاحبان سخن نسبت به برنامه ریزی جهت اجرای این فاز از آزاد راه  در حد توان اقدام نموده ایم .

کار بر این منوال شروع گشته که برای جلوگیری از هدر رفت زمان و حضور به موقع و با تعداد مناسب انواع ماشین آلات راه سازی این فاز از ازاد راه را به چند بخش کوچک تر تقسیم نمودیم و  برنامه ریزی اولیه  را بر این منوال نهادیم :

دكوپاژ قطعه اول ،

دكوپاژ قطعه دوم و بستر سازي قطعه اول ،

دكوپاژ قطعه سوم ، بستر سازي قطعه دوم و اجراي لايه اول خاكريز قطعه اول ،

دكوپاژ قطعه چهارم، بستر سازي قطعه سوم، اجراي لايه اول خاكريز قطعه دوم و اجراي لايه دوم خاكريز قطعه اول ،

و اجراي این مراحل به همین ترتیب تا انجام آخرین مرحله ادامه خواهد يافت . در نتیجه ما چهار مرحله فعالیت اجرایی خواهیم داشت که ما محاسبات خودر را برای حالات مختلفی انجام داده و بهترین گزینه را چه از نظر هزینه و چه از نظر زمان اجرا انتخاب خواهیم نمود .

ما ابتدا این ۳۴ کیلومتر را به چهار بخش هشت و نیم کیلو متری تقسیم بندی می نماییم سپس به پنج بخش شش هشت دهم کیلو متری و در نهایت به هفت بخش چهار و هشت دهم کیلو متری تقسیم بندی می نماییم و انتخاب خود را جهت بهترین روش انجام می دهیم .

ما در محاسبات خود از این فرضیات به عنوان اطلاعات پایه استفاده می نماییم :

ضریب تبدیل خاک قرضه به خاک سست ۲۵/۱ و ضریب تبدیل خاک قرضه به خاک متراکم  ۹/۰    می باشد . ما در تمام محاسبات راندمان ماشین آلات را ۶۰ درصد و مهارت رانندگان را متوسط با ضریب ۷۵/۰ در نظر می گیریم .

ضمن اینکه در انجام محاسبات ظریب کاهش توان براساس ارتفاع از سطح دریا را ۹/۰ محاسبه نموده و اعمال می نماییم .

حجم کل خاک برداری خاک نباتی

اجرای زیر اساس

اجرای اساس مرحله اول

اجرای اساس مرحله دوم

۴۰۸۰۰۰۰

۱۵۳۰۰۰

۱۰۲۰۰۰

۱۱۲۲۰۰

خاک قرضه

خاک متراکم

خاک متراکم

خاک متراکم

محاسبات ماشین آلات ما این نتایج را برای کار کرد خود ارائه می دهند :

بولدزر

کامیون

لودر

گریدر

غلطک

۲۱۲۵ روزانه

۱۱در هر بار

۲۲۰در ساعت

۲۰۱در ساعت

۱۸۴در ساعت

۱۰۸۰در ساعت

۹۸۰در ساعت

جدول بر اساس تقسیم بندی به چهار بخش عبارت است از :

کل حجم خاک برداری عبارت است از ۱۰۲۰۰۰متر مکعب خاک قرضه ، زیر اساس عبارت است از ۳۸۲۵۰ مترمکعب خاک متراکم ، اساس لایه اول ۲۵۵۰۰متر مکعب خاک متراکم و اساس لایه دوم عبارت است از ۲۸۰۵۰ متر مکعب خاک متراکم .

ماشین

بولدزر

لودر

لودر ۲

کامیون

کامیون ۲

گریدر

غلطک

تعداد  مورد نیاز

۲

۲

۱

۸

۶

۲

۲

روز کاری

۲۴

۲۴

۲۴*۳

۲۴

۲۴*۳

۲۴*۳

۲۴*۳

کرایه ماهیانه

۹۰۰۰۰۰۰

۵۰۰۰۰۰۰

۵۰۰۰۰۰۰

۲۰۰۰۰۰۰

۲۰۰۰۰۰۰

۴۸۰۰۰۰۰۰

۳۵۰۰۰۰۰

جمع

۱۸۰۰۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰۰۰

۴۵۰۰۰۰۰۰

۱۶۰۰۰۰۰۰

۳۶۰۰۰۰۰۰

۲۸۸۰۰۰۰۰

۲۱۰۰۰۰۰۰

جمع هزینه خالص کرایه ماشین آلات برای قطعه اول ۱۷۴۸۰۰۰۰۰تومان می باشد . جمع چهار قطعه می شود ۶۹۹۲۰۰۰۰۰تومان . مجموع روز کاری برابر ۱۰۰ روز می باشد .

جدول بر اساس تقسیم بندی به هفت بخش ۸/۴ کیلو متری :

ماشین

بولدزر

لودر

لودر ۲

کامیون

کامیون ۲

گریدر

غلطک

تعداد  مورد نیاز

۱

۱

۱

۸

۶

۱

۱

روز کاری

۲۷

۲۷

۲۷*۳

۲۷

۲۷*۳

۲۷*۳

۲۷*۳

کرایه ماهیانه

۹۰۰۰۰۰۰

۵۰۰۰۰۰۰

۵۰۰۰۰۰۰

۲۰۰۰۰۰۰

۲۰۰۰۰۰۰

۴۸۰۰۰۰۰۰

۳۵۰۰۰۰۰

جمع

۹۰۰۰۰۰۰

۵۰۰۰۰۰۰

۱۵۰۰۰۰۰

۱۶۰۰۰۰۰۰

۳۶۰۰۰۰۰۰

۱۴۴۰۰۰۰۰

۱۰۵۰۰۰۰۰

جمع هزینه ها برای قطعه اول برابر است با ۱۰۵۹۰۰۰۰۰تومان و جمع هفت قطعه می شود ۷۴۱۳۰۰۰۰۰ هزار تومان و مجموع کارکرد معادل ۱۹۰ روز کاری می باشد .

نتیجه گیری

که با توجه به ماشین آلات ما و محاسبات انجام شده انتخاب روش اول هم کم هزینه تر و هم اجرای پروژه سرعتر خواهد بود .


نمونه ۳

با توجه به موقعیت جغرافیایی رودخانه‌ی هیرمند، سیلابی بودن منطقه و بالا بودن سطح تراز رودخانه از زمین‌های مجاور ، وزارت راه و ترابری در مسیر زابل- زهک جاده ای به طول ۱۸ کیلومتر در مجاورت رودخانه با مشخصات ذیل اجرا نمود.

مطلوب است حجم عملیات خاکی و ماشین‌آلات مورد نیاز پروژه.

مقطع عرضی راه مورد نظر

اکیپ اجرای خاکریز :

فرض می‌کنیم :

برای  subgrade :   ۲ دستگاه آبپاش و ۴ دستگاه غلتک و۲ دستگاه گریدر ¢ ۳۰۰۰ تا ۲۵۰۰ مترمکعب در روز

برای  sub base :   ۱ دستگاه آبپاش و ۲ دستگاه غلتک و۱ دستگاه گریدر ¢ ۱۵۰۰ تا ۱۲۰۰   مترمکعب در روز

                        :  تولید متوسط   

هر اکیپ ۱۵۵۰ مترمکعب در روز خاکریزی انجام می‌دهد. برای تعیین تعداد اکیپ با توجه به این که کل زمان پروژه ۴۲۷ روز می‌باشد، لذا تعداد روزهای کاری را ۳۵۰ روز در نظر می‌گیریم.

(هر ماه ۲۵ روز کاری می‌باشد.)


تعیین ساعات کاری در روز :

 

همان طور که مشاهده می‌گردد اکیپ باید ۸ ساعت روزانه کار کند و نیازی به اضافه کاری نیست.

طول مسیر واگذار شده به هر اکیپ برابر است با :


محاسبات بولدوزر :

از بولدوزر  D8  که کارکرد ۴۵۸ مترمکعب برساعت دارد استفاده می‌کنیم. همچنین طرح اختلاط خاک مزبور شامل ۵۰ درصد سنگ، ۴۰ درصد سخت و ۱۰ درصد نرم است و با توجه به این که جدول موجود بر اساس چگالی ۱۳۷۰ کیلوگرم بر مترمکعب می‌باشد، باید چگالی خاک را در این حالت محاسبه و در صورت لزوم اصلاح نمود :

  :   چگالی خاک مورد نظر ضریب اصلاح چگالی :


ضریب اصلاح مصالح سخت برشی  =   ۰٫۸

D8 تولیدبولدوزر   :

تعداد بولدوزر   :

ساعت کاری بولدوزر  :

محاسبات لودر : با فرض لودر کاترپیلار ۹۵۰-G )

 :   Q  حجم عملیات

T  :   سیکل کاری 

C  :   ظرفیت جام

K  :   ضریب راندمان جام = ۰٫۸۳

E  :   بازده لودر = ۶۰/۵۰                                                                                              

F  :   ضریب تورم خاک

تعداد لودر :

تعیین تعداد کامیون :

=   :  مدت زمان بارگیری

  در حال رفت :

  در حال برگشت : زمان تخلیه   :   ۲  min

زمان چرخه‌ی کامیون   = زمان بارگیری + زمان حمل + زمان تخلیه   + زمان برگشت

زمان چرخه‌ی کامیون   = ۵ + ۶۰ + ۴۵ + ۲ =  ۱۱۲  min

 تعیین تعداد ماشین باربر = ] ۲۲ دستگاه کامیون به ازای هر لودر

 تولید کامیون :

:  زمان لودر

اگر روزی ۸ ساعت کار داشته باشیم، روزهای کاری لودر با روزهای کاری کل پروزه (۳۵۰ روز) متفاوت است.

برای هماهنگی بهتر است تعداد دستگاه‌های لودر را کم کنیم.

ساعت کاری لودر =

بنابراین با ۹۰ دقیقه اضافه کاری در روز می‌توان بهره‌وری سیستم را بالا برد.

پس اگر ۴۹/۹ ساعت روزانه کار انجام شود، با ۴ لودر و ۳۵۰ روز کار مفید ۸۸=۲۲×۴  کامیون لازم است..

هزینه‌ی خاکبرداری :

  =  ساعت کار بولدوزر

۸۵۴۰٫۹ =  هزینه‌ی خاکبرداری ساعتی

محاسبه‌ی هزینه‌ی خاکبرداری با استفاده از فهرست راه و باند :

    آیتم‌های ۳۰۱۰۴  و ۳۰۱۰۵ :

(خاکبرداری زمین‌های سنگی و سخت)

 آیتم‌های ۳۰۶۰۲   (اضافه بهای بیش از ۲۰ متربابت جابجایی):

۲۰۰۷۱۱۰

جمع آیتم ها = ۳ ۴۳۱ ۷۶۰  ۱۵۰      ریال

                                                                                                                                                                           

بارگیری و حمل :

= = ۵         تعداد سرویس

و اگر هزینه‌ی هر سرویس ۵۵۰۰۰ تومان باشد، هزینه‌ی یک روز ۲۷۵۰۰۰ تومان خواهد بود.

= ۲۲   هزینه‌ی کامیون ها

= ۴  هزینه‌ی لودر

 جمع هزینه‌ها        = هزینه‌ی لودر +   هزینه‌ی کامیون =  ۲۵ ۹۸۷ ۵۰۰ ۰۰۰ریال

هزینه‌ی بارگیری و حمل با استفاده از فهرست بها :

(آیتم‌های ۳۰۹۰۱  و ۳۰۹۰۲ و  ۳۰۹۰۳ و ۳۰۹۰۴ )

۲ ۰۰۷ ۱۱۰ =

۵ ۷۸۱ ۰۸۳ ۹۳۱           ریال

هزینه‌ی حمل آب مصرفی با فرض حمل آب به مسافت ۱۵ کیلومتر :

۳۰۹۱۰ آیتم:  ۱۴(o.1

عملیات ایجاد خاکریز :

آبپاشی و کوبیدن بستر خاکریز :

۳۱۰۰۳  آیتم :

آبپاشی و کوبیدن خاکریز با تراکم ۹۸٪ :

۳۱۱۰۴  آیتم :

آبپاشی و کوبیدن خاکریز با تراکم ۹۰٪ :

۳۱۱۰۲  آیتم :

تسطیح بستر خاکریز با گریدر :

۳۱۰۰۱  آیتم :

برداشت خاک نباتی :

۳۰۱۰۳  آیتم :

پخش خاک نباتی ریسه شده و تنظیم و رگلاژ آن  :

۳۱۲۰۳  آیتم :

هزینه‌ی اجرای پروژه با توجه به فهرست راه و باند    =   ۱۲ ۱۵۶ ۹۱۸ ۳۴۰             ریال

سال ۱۳۸۸ و اعمال ضرایب منطقه، بالاسری و تجهیز کارگاه

آرایش بهینه‌ی اکیپ‌ها :

در روند اجرا تا ارتفاع ۵/۲ متر از کف کار، هر اکیپ شامل ۲ دستگاه گریدر، ۴ دستگاه غلتک، ۲ دستگاه آبپاش و تراز ۵/۲ تا ۴ متر.

ماشین‌آلات بالای کار : ۱ دستگاه گریدر، ۲ دستگاه غلتک، و ۱ دستگاه آبپاش.

عملیات خاکریز ۱ :

و تولید هر اکیپ  ۱۳۵۰ متر مکعب در روز است. ) (

۱۳۵۰

تعداد بولدوزر و ساعت کاری آن برای خاکریز ۱ :

۶۴۱ ۶۵۵ = ۳  دستگاه

تعداد لودر و ساعت کاری آن برای خاکریز ۱ :

۶۴۱ ۶۵۵ =۴

تعداد کامیون و ساعت کاری آن برای خاکریز ۱ :

 =۲۲

عملیات خاکریز ۲ و ۳ :

و تولید هر اکیپ ۲۷۵۰ مترمکعب در روز است .

۲۷۵۰

تعداد بولدوزر و ساعت کاری آن برای خاکریز ۲ و ۳  :

۱۰۹۱۴۷۵=۵

تعداد لودر و ساعت کاری آن برای خاکریز ۲ و ۳  :

۱۰۹۱۴۷۵ =۸

تعداد کامیون و ساعت کاری آن برای خاکریز ۲ و ۳  :

(هر اکیپ به ۴۴ دستگاه کامیون نیاز دارد.)

 =۴۴

آرایش ماشین‌آلات برای اجرای قسمت ۲ و ۳ :

در ابتدا ۵ بولدوزر  D8  مورد استفاده قرار می‌گیرد.

هر اکیپ شامل ۲ دستگاه لودر ۹۵۰G می‌باشد که هر لودر ۲۲ دستگاه کامیون را سرویس می‌دهد.

همچنین هر اکیپ شامل ۲ دستگاه گریدر، ۴ دستگاه غلتک و ۲ دستگاه آبپاش است.

آرایش ماشین‌آلات برای اجرای قسمت ۱ :

در ابتدا ۳ بولدوزر  D8  مورد استفاده قرار می‌گیرد.

هر اکیپ شامل ۱ دستگاه لودر ۹۵۰G می‌باشد که هر لودر ۲۲ دستگاه کامیون را سرویس می‌دهد.

همچنین هر اکیپ شامل ۱ دستگاه گریدر، ۲ دستگاه غلتک و ۱ دستگاه آبپاش است.

جزئیات اجرای قسمت ۲ و ۳ :

۸ دستگاه لودر کاترپیلار  ۹۵۰G که ۱۲/۹ ساعت در روز کار می‌کنند.

۵ دستگاه بولدوزرD8   که ۳۸/۹ ساعت در روز کار می‌کنند.

۱۷۶ دستگاه کامیون با حجم ۵/۱۲ متر مکعب که ۲۸/۹ ساعت در روز کار می‌کنند.

۸ دستگاه گریدر که ۸ ساعت در روز کار می‌کنند.

۱۶ دستگاه غلتک که ۸ ساعت در روز کار می‌کنند.

۸ دستگاه آبپاش که ۸ ساعت در روز در کار می‌کنند.

اجرای خاکریز ۲ و ۳ به مدت ۹۹ روز طول می‌کشدو حجم کار آن ۱ ۰۹۱ ۴۷۵ متر مکعب می‌باشد.

جزئیات اجرای قسمت ۱ :

۴ دستگاه لودر کاترپیلار  ۹۵۰G که ۴۸/۹ ساعت در روز کار می‌کنند.

۳ دستگاه بولدوزرD8   که ۸ ساعت در روز کار می‌کنند.

۸۸ دستگاه کامیون با حجم ۵/۱۲ متر مکعب که ۳/۹ ساعت در روز کار می‌کنند.

۴ دستگاه گریدر که ۸ ساعت در روز کار می‌کنند.

۸ دستگاه غلتک که ۸ ساعت در روز کار می‌کنند.

۴ دستگاه آبپاش که ۸ ساعت در روز در کار می‌کنند.

اجرای خاکریز ۱ به مدت ۱۱۲ روز طول می‌کشدو حجم کار آن  ۶۴۱۶۵۵ متر مکعب می‌باشد.

نحوه‌ی خرید و یا اجاره‌ی ماشین‌آلات :

پیشنهاد می‌شود که ۲ دستگاه بولدوزرD8   خریداری شود که مبلغی حدود ۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال هزینه دارد، ۳ دستگاه نیز اجاره شود که یک دستگاه برای ۱۱۲ روز اول و ۲ دستگاه دیگر تا پایان پروژه که ۳۵۰ روز کاریست و هزینه‌ی آن حدودا برابرست با :

پیشنهاد می‌شود ۳ دستگاه لودر ۹۵۰G با قیمت ۶ ۵۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰   ریال خریداری شود و ۵ دستگاه هم اجاره شود به این صورت که ۲ دستگاه برای ۱۱۲ روز اول و ۳ دستگاه دیگر تا پایان پروژه مورد استفاده قرارمی‌گیرد. هزینه‌ی این اجاره برابر است با :

۴

مجموع هزینه‌ها با استفاده از فهرست‌بها :

کل هزینه‌ها با استفاده از ماشین‌آلات :

۲۵۶ ۲۲۶ ۸۰۸+۲۵ ۹۸۷ ۵۰۰ ۰۰۰+۸ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰+۵۵ ۰۰۰ ۰۰۰=۳۱ ۲۴۳ ۷۲۶ ۸۰۰   ریال

 

آرشيو مطالب…


 

پاسخ ترک

بیست − شش =