نرم افزار طراحی اعضای سازه های بتنی

نرم افزار ASDIP Concrete مجموعه ای از ماژول ها خاص برای طراحی اعضای بتنی مانند تیرها، ستونها و دیوارها، بر اساس آخرین ویرایش ACI 318 که مشخصات به آن اختصاص داده شده است.

.
ASDIP-Concrete
ASDIP Concrete شامل طراحی انواع عناصر بتنی زیر :

برای دانلود ادامه مطلب را ببینید …

ASDIP-Concrete_3

ASDIP-Concrete_2

ASDIP-Concrete_1

طراحی ستونهای بتنی مستطیلی و دایره ای ، تحت اثر بارهای محوری و لنگر، همراه با طراحی نمودارهای اندرکنش جهت طراحی ستون و ترکیب بار های طراحی.
طراحی انواع تیرهای بتنی چند دهانه تحت بارهای گسترده و متمرکز و دقت بالای محاسبه در مقاومت خمشی و برشی نمودارها، ترکیب بارهای طراحی و دارای گزینه هایی برای معرفی میلگردهای تقویتی در تیرها.
طراحی دیوار باربر بتنی تحت اثر بارهای محوری، جانبی و بارهای وارده از طبقه فوقانی و همراه با ترکیبات بار و طراحی نمودار.

حجم: ۴٫۵ مگابایت

دانلود

 

پاسخ ترک