محاسبه ظرفیت سپتیک تانک

محدوده

جدول سرانه تولید فاضلاب
ردیف محل واحد محدوده مقدار معمول
لیتر در روز
۱ واحدهای مسکونی شهری نفر ۸۰-۱۵۰ ۱۲۰
۲ ویلاهای تفریحی نفر ۱۲۰-۲۰۰ ۱۵۰
۳ ساختمان های اداری نفر پرسنل ۸ ساعته ۳۰-۶۰ ۵۰
نفر پرسنل ۲۴ ساعته ۷۰-۱۰۰ ۹۰
۴ کارخانه ها و کارگاه های
صنعتی
نفر کارگر ۸ ساعته ۳۰-۶۰ ۵۰
نفر کارگر ۸ ساعته
با استحمام
۹۰-۱۲۰ ۱۱۰
۵ کارگاه های ساختمانی نفر پرسنل ۸ ساعته ۴۰-۸۰ ۶۰
نفر پرسنل ۲۴ ساعته ۸۰-۱۲۰ ۱۰۰
۶ سرویس بهداشتی عمومی (نفر (بدون فلاش تانک ۵-۱۲ ۷
(نفر (با فلاش تانک ۱۲-۲۰ ۱۵

معمولا از سپتیک تانک ها برای فاضلابهای بهداشتی استفاده می شود. بنابراین در اینجا روش محاسبه ظرفیت سپتیک تانک برای فاضلابهای بهداشتی آمده است. براساس استانداردهای BS6297 ظرفیت سپتیک تانک را می توان از رابطه زیر محاسبه نمود.

V=2000+C*P

که در رابطه فوق V حداقل حجم سپتیک تانک برحسب لیتر،  C سرانه تولید فاضلاب در هر شبانه روز برحسب لیتر و P تعداد نفرات تحت پوشش برحسب نفر می باشد.  بنابراین جهت تعیین ظرفیت سپتیک تانک مورد نیاز ابتدا باید حجم فاضلاب تولیدی روزانه را محاسبه نمود. حجم فاضلاب بهداشتی معمولا به تعداد افراد تحت پوشش بستگی مستقیم دارد.

در جدول مقابل سرانه تولید فاضلاب به ازای هر نفر در شرایط مختلف آمده است.

 

بنابراین برای محاسبه حجم فاضلاب تولیدی روزانه باید تعداد نفرات را در سرانه آنها مطابق جدول فوق ضرب نمود. عدد حاصل برابر حجم فاضلاب تولیدی روزانه می باشد. برای روشن شدن بیشتر مطلب به مثالهای زیر توجه نمایید.

 

مثال ۱: می خواهیم ظرفیت سپتیک تانک مورد نیاز برای فاضلاب بهداشتی یک مجتمع مسکونی ۸۴ واحدی را محاسبه نماییم. .

طبق سرانه ردیف ۱ جدول فوق سرانه هر نفر  ۱۲۰ لیتر می باشد. چنانچه بعد هر خانوار را ۳/۵ نفر درنظر بگیریم، تعداد افراد تحت پوشش معادل ۲۹۴ نفرخواهد بود. بنابراین حجم کل فاضلاب تولیدی روزانه از حاصلضرب عدد ۲۹۴ در ۱۲۰ بدست می آید که معادل ۳۵۲۸۰ لیتر خواهد شد. بنابراین ظرفیت حداقل سپتیک تانک برابر خواهد بود با:

C=2000+294*120=37280

با توجه به ظرفیتهای استاندارد سپتیک تانکها در این مورد استفاده از یک سپتیک تانک به ظرفیت ۴۰۰۰۰ لیتر یا ۴۰ مترمکعب توصیه می گردد

 

مثال ۲: می خواهیم ظرفیت سپتیک تانک مورد نیاز برای فاضلاب بهداشتی یک کارخانه تولیدی  را محاسبه نماییم. این کارخانه در دو شیفت فعال می باشد که در شیفت اول مجموعا ۱۵۰ نفر کارگر و پرسنل اداری و در شیفت دوم ۸۰ نفر کارگر مشغول کار هستند.

طبق سرانه ردیف ۴ جدول فوق سرانه هر نفر پرسنل یا کارگر در هر شیفت ۵۰ لیتر می باشد. جمع کل پرسنل ۲۳۰ نفر است بنابراین حجم کل فاضلاب تولیدی روزانه از حاصلضرب عدد ۲۳۰ در ۵۰ بدست می آید که معادل ۱۱۵۰۰ لیتر خواهد شد. بنابراین ظرفیت حداقل سپتیک تانک برابر خواهد بود با:

C=2000+230*50=13500

با توجه به ظرفیتهای استاندارد سپتیک تانکها در این مورد استفاده از یک سپتیک تانک به ظرفیت ۱۵۰۰۰ لیتر توصیه می گردد.

 

پاسخ ترک

سه + 2 =