Richard Lauth
بسیاری از مردم هنر را در قلم مو و بوم نقاشی می جویند . ولی این هنر مند با ساخت مجسمه هایی بسیار زیبا و رنگ امیزی آنها به وسیله حرارت یک مشعل به ما نشان میدهد که
هنر میتواند ابعاد گسترده ای داشته باشد.
این رنگ هی جذاب که میبینید با تغییر درجه دمای مشعل جوشکاری بوجود آمده است 

پاسخ ترک

16 + 12 =