علت ترمیم سازه ها

علت ترمیم سازه ها
علت ترمیم سازه ها

🔦 ⁣در بررسی علت ترمیم سازه ها، ابتدا باید یک تعریف نسبتاً گویا از عمر سرویس دهی سازه ارائه شـود. عمرسرویس دهی (اجزاء یا مصالح ساختمان) بازه ای از زمان بعد از نصب و ساخت می باشـد کـه درطول آن تمام مشخصات مورد نظر با یـک نگهـداری معمـولی در حـداقل مقـادیر قابـل قبـول خـود قرارداشته باشند.
⁣🔅 از دیدگاه تکنیکی، عمرسرویس دهی مدت زمانی ازسرویس دهی است که پس از آن،حالت غیرقابل قبول (از قبیل قلوه کن شدن بتن، سطح کمتر از ایمنی مورد نظر و یا خرابی در اعضـا) ایجاد شود.
⁣🔅از دیدگاه کاربری، عمرسرویس دهی مدت زمانی از سرویس دهی است که سازه پس از آن قابلیت کاربری های مورد نیاز (از قبیل نیاز برای افزایش ایمنی و افزایش ظرفیت باربری و یا توسـعه) را نداشته باشد.
⁣🔅از دیدگاه اقتصادی، عمر سرویس دهی مدت زمانی اسـت کـه پـس از آن، جـایگزینی سازه از لحاظ اقتصادی نسبت به نگهداری آن به صرفه باشد.

⁣روشهای ترمیم برای بتن های آلوده به یون کلرید

🔦⁣توقف و کاهش خوردگی میلگردها در بتن های آلوده به⁣ یون کلرید به مراتب از بتن های کربناته شده سخت تر می باشد. میزان ⁣کلر بحرانی به ساختار بتن بستگی دارد، به همین خاطر غلظت⁣ یون کلرید می تواند در یک المان سازهای ثابت نیز برای کلر بحرانی متفاوت باشد.
حال با توجه به مشکل موجود، تشخیص ناحیه ای که مشکوک به خوردگی بوده و یا امکان خوردگی در آن وجود دارد، به نسبت مشکل می باشد. به طور کلی با استفاده از بازسازی لایه مقاوم روی میلگرد، استفاده از روش حفاظت کاتدی و برخی از روش های متفرقه می توان بتن های آسیب دیده از خوردگی ناشی از ⁣یون کلرید را تا سطح نسبتاً مطلوبی بهبود داد.
⁣🔅⁣بازسازی لایه مقاوم روی میلگرد
🔅⁣⁣⁣حفاظت کاتدی
🔅⁣سایر روش ها

⁣ابعاد ترمیم موضعی در سطح بتن آسیب دیده

⁣🔦 ⁣بطور کلی در هر روشی از ترمیم، خرابی ناشی از خوردگی میلگردها، بتن و میلگرد آسیب دیده باید با بتن سالم و عاری از آلودگی به ذرات مهاجم در محل خرابی جایگزین شود تا علاوه بر بهبود دوام بتن سازه، قوام سازه ای آن برآورده شود.
⁣⁣⁣🔦 Raupach تاکنون تحقیقات گسترده ای را بر روی ابعاد ترمیم موضعی انجام داده و در نهایت نتیجه تحقیق به دو دسته تقسیم شده است.

🔆 دسته اول (کلراید/کربناتاسیون)، تمام بتن آلوده به یون های کلرید و یا بتن کربناته شده تا پشت میلگردها تخلیه می شود و جایگزینی بتن در سطوح مشکوک به خوردگی میلگرد نیز انجام می گیرد.
⁣🔆 دسته دوم (خسارات سازه ای ) ، ترمیم موضعی به اندازه ای صورت می گیرد که فقط بتن از نظر سازه ای بهبود یابد.

پاسخ ترک