طرح اختلاط بتن

برای رسیدن به اجزاء مناسب برای بتن و تعیین مقادیر نسبی آنها به منظور تولید بتنی اقتصادی که دارای خصوصیات مشخصی مانند کارائی، مقاومت و دوام کافی باشد، می بایست ازطرح اختلاط بتن مناسب استفاده کرد.

 

اسلامپ های پیشنهادی برای سازه های مختلف   ACI-211-89

طرح اختلاط بتن
طرح اختلاط بتن
 مقادیر تقریبی آب و هوا بر اساس اسلامپ و بزرگترین بعد دانه ها  ACI-211-89 
طرح اختلاط بتن

نسبت آب به سیمان بر اساس مقاومت فشاری بتن  ACI-211-89

طرح اختلاط بتن

حداکثر نسبت مجاز آب به سیمان در شرایط محیطی نامناسب ACI-211-89

طرح اختلاط بتن

حجم دانه ها ی درشت در واحد حجم بتن ACI-211-89

طرح اختلاط بتن

تخمین مقدماتی برای وزن مخصوص بتن تازه ACI-211-89

طرح اختلاط بتن
طرح اختلاط بتن

مخلوط های بتنی برای کارهای کوچک ACI-211-89طرح اختلاط بتن

پاسخ ترک