به پیوست، فایلی در اختیار مهندسین بزرگواران قرار می گیرد که در آن طرح اختلاط بتن پر مقاومت به روش ACI تشریح شده است. در این طرح اختلاط ابتدا به نسبت های اختلاط و مصالح مصرفی اشاره می شود سپس الزامات سیمان، سنگدانه و مقامت فشاری گفته و مراحل ساخت بتن تا عمل آوری آن تشریح می شود. در پایان نیز پروژه هایی که در آن از بتن توانمند HPC در ایران و جهان استفاده شده است معرفی شده اند.

 

لینک دانلود طرح اختلاط بتن پر مقاومت به روش ACI