اقتصاد > صنعت – شب گذشته پرواز تهران به اصفهان هواپیمایی تابان بیش از اندازه بلیت فروخت و مسافران سرگردان شدند.

به گزارش خبرآنلاین،پرواز شماره ۶۲۳۵ هواپیمایی
تابان از تهران به مقصد اصفهان بیش از ظرفیت هواپیما بلیت فروخت و مسافران با وجود
داشتن بلیت تایید شده(ok)ساعت ها سرگردان شدند.

یکی از مسافران این پرواز گفت این شرکت
هواپیمایی درنهایت بعد از سه ساعت معطل کردن مسافرانی که بلیت تایید شده برای
پرواز دراختیار داشتند،به آنها اعلام کرد که پول بلیت آنها را استرداد خواهد کرد.

وی افزود:ظاهرا وقت و برنامه ریزی مردم برای این
شرکت هواپیمایی ارزشی ندارد.

براساس بند ۲ فصل سوم از آیین نامه حقوق مسافر
درپروازهای هوایی داخلی” در صورتی که به رغم
داشتن بلیت تایید شده شرکت هواپیمایی از پذیرش مسافر به لحاظ محدودیت های شرکت حمل
کنند اعم از بازرگانی، فنی و یا حقیقی امتناع نمایند، در اینصورت شرکت حمل کننده موظف
به استرداد وجه و همچنین ارائه یک بلیت رایگان مشابه از لحاظ مسیر و کلاس پروازی است.”

۳۵۳۵