سبزی مخصوص هر غذا:?

index
سبزي ماهي                  – گشنيز، شنبليله

? سمبوسه –                  تره، جعفري، گشنيز
سبزي پلو ماهي –               تره، جعفري، شويد، گشنيز
سبزي خورش                   -تره، جعفري، شنبلیله، اسفناج، گشنيز?
سبزي كوكو –                    تره، جعفري، شويد، گشنيز، كمي شنبلیله
?
?سبزي آش-                  تره، جعفري، گشنيز، اسفناج، شويد

سبزي آش جو-                 تره، جعفري، گشنيز، شويد، اسفناج ?
?سبزي كوفته تبريزي   – تره، جعفري، شويد، گشنيز، نعناع، ترخون، ريحون

سبزي كوفته سبزي –       تره، جعفري، شويد، گشنيز، ترخون، ريحون
?
?سبزي پلو –                تره، جعفري، شويد، گشنيز، كمي شنبلیله
سبزي كلم پلو –              جعفري، ريحون، ترخون، كمي شويد?

سبزي خورش كرفس   – كرفس، نعناع، جعفري
?
چیزهایی که تهیه و نگهداری آن در منزل
لازم است ?زعفرون?

پاسخ ترک

دو × 3 =