رفع فرو رفتگی در چوب با اتو

Fix-Dents-Wooden-Floors

 

شما میتوانید با یک دستمال خیس و اتو فرو رفتگی های میز چوبی خود را رفع کنید

 

Fix-Dents-Wooden-Floors-2

Fix-Dents-Wooden-Floors-3

Fix-Dents-Wooden-Floors-4

Fix-Dents-Wooden-Floors-5