دوستان مسئول نماد تعصب را در کلام شخص اول مملکت شنیدید؟

فرهاد عشوندی:«جوانان ما روی تیم های آبی و قرمز
تعصب دارند یا بعضی ها به رئال مادرید تعصب دارند…» رهبری همان طور که در پیام
نوروزی وعده داده بودند ، در سخنرانی نوروزی شان راهکار حمایت از کالاهای ایرانی
را مطرح کردند. یکی از راهکارهای اصلی ، مثالی بود که از عرق به کالای ایرانی
گفتند. از تعصب به محصول ایرانی و مثالی که از این تعصب گفتند ، مثالی فوتبالی
بود.

مثالی از تعصب جوانان به فوتبال . به استقلال و
به پرسپولیس. شاید این یک مثال ساده باشد اما اتفاق مهمی می تواند برای اهالی ورزش
، برای مسئولان فوتبال و همه مدیرانی باشد که این قدر ساده به فوتبال ایران رسیدند
و نمی دانند متولی چه گنجینه ای هستند.

اینکه شخص اول کشور ، نماد تعصب مثبت را تعصب
هواداران فوتبالی می داند و به این نوع از تعصب بار ارزشی مثبت می دهند ، نشان از
اهمیت این سرمایه انسانی برای فوتبال مان دارد.

بیایید ببینید این علاقه و تعصب چطور در سه سال
گذشته تمام هزینه های اداره این دو تیم را پرداخته است بی آنکه ریالی از خزانه ملی
به پای شان ریخته شده باشد. آن وقت ببینید مدیرانی که مسئولیت اداره این مجموعه ها
را داشته اند ، چه بر سر این حق الناس آورده اند. خیلی دور نیست به یادآوری این سه
سال اخیرش فقط که مردم خودشان داشتند پول تیم ها را می دادند تا ببینید چطور این
عشق و تعصب قربانی سوء مدیریت ها شده است.

این تنها گوشه ای از توان ارزشمند این علاقه
است. این تعصب مثال زدنی.

ما اما در مقام مسئول برای این عشق و علاقه چه
کرده ایم؟ سال هاست که تحقیرشان می کنیم. فقط نگاهی بیاندازید به وضعیت استادیوم
های مان . چطور از ساعت ها قبل در استادیوم ها با آنها برخورد می کنیم. چطور
تحقیرشان می کنیم . چطور این سرمایه های مان را می رانیم!

۴۱۴۱

Powered by WPeMatico

پاسخ ترک