خواص زرد آلو ،کدوسبز،سیب،نخودسبز،تخم مرغ ،و به

پاسخ ترک

3 + 16 =