حوه خاموت گذاری به طور خلاصه

index

ضوابط خاموت گذاری در تیر ها و ستون  ها بر اساس آیین نامه بتن ایران (آبا)
ضوابط سازه های با شکل پذیری متوسط :
اعضای تحت خمش در قاب ها :
خاموت گذاری در تیر ها :
اگر فاصله دو میلگرد طولی بیشتر از ۱۵۰ میلیمتر باشد , باید توسط خاموت به هم متصل شوند .
طول قسمت های بحرانی در تیرها :
دو برابر ارتفاع مقطع
فاصله خاموت ها در ناحیه ویژه :
کمترین مقادیر زیر :
۱. d/4
۲. ۸ برابر قطر آرماتور طولی
۳. ۲۴ برابر قطر خاموت
۴. ۳۰۰ میلیمتر
فاصله خاموت ها در سایر قسمت های تیر :
• d/2

اعضای تحت فشار و خمش در قاب ها :
خاموت گذاری در ستون ها :
طول ناحیه بحرانی در ستون ها :
بیشترین مقادیر زیر :
۱. L/6
۲. بعد بزرگتر ستون
۳. ۴۵۰ میلیمتر

فاصله خاموت ها در ناحیه بحرانی :
کمترین مقادیر زیر :
۱. نصف کوچکترین بعد مقطع
۲. ۸ برابر قطر آرماتور طولی
۳. ۲۴ برابر قطر خاموت
۴. ۲۵۰ میلیمتر
فاصله اولین خاموت ، نصف مقدار بالا است .
در محل اتصال ستون به شالوده باید در طول حداقل ۳۰۰ mm در داخل پی ، با آرماتور های عرضی (با فاصله خاموت ها در ناحیه بحرانی ) تقویت گردد .

ضوابط سازه های با شکل پذیری زیاد :
اعضای تحت خمش در قاب ها :
خاموت گذاری در تیر ها :
فاصله آرماتور های عرضی دربرگیرنده وصله :
کمترین مقادیر زیر :
۱. d/4
۲. ۱۰۰ mm
طول قسمت های بحرانی در تیرها :
دو برابر ارتفاع مقطع
فاصله خاموت ها در ناحیه ویژه :
کمترین مقادیر زیر :
۱. d/4
۲. ۸ برابر قطر کوچکترین میلگرد طولی
۳. ۲۴ برابر قطر خاموت
۴. ۳۰۰ میلیمتر

فاصله خاموت ها در سایر قسمت های تیر :
• d/2

اعضای تحت فشار و خمش در قاب ها :
خاموت گذاری در ستون ها :
طول ناحیه بحرانی در ستون ها :
بیشترین مقادیر زیر :
۱. L/6
۲. بعد بزرگتر ستون
۳. ۴۵۰ میلیمتر

فاصله خاموت ها در ناحیه بحرانی :
کمترین مقادیر زیر :
۱. ¼ کوچکترین بعد ستون
۲. ۸ برابر قطر کوچکترین میلگرد طولی
۳. ۱۲۵ میلیمتر
فاصله خاموت ها در سایر قسمت های ستون :
کمترین مقادیر زیر :
۱. ½ کوچکترین بعد ستون
۲. ۶ برابر قطر کوچکترین میلگرد طولی
۳. ۲۰۰ میلیمتر

پاسخ ترک