الیاف پلی پروپیلن در بتن

الیاف پلی پروپیلن در بتن
الیاف پلی پروپیلن در بتن

📍جهت افزایش مقاومت در برابر حرارت و کاهش شکنندگی میتوان از الیاف پلی پروپیلن با توجه به خواص مطلوب و اقتصادی بودن آن استفاده کرد.
📍استفاده از مقادیر معین از الیاف در مخلوط بتن بر خواص مکانیکی آن تاثیر نا مطلوب نخواهد داشت.
📍الیاف پلی پروپیلن با طولهای مختلف(۶ و۱۹و ۱۲میلی متر( و وزنهای مختلف)  ۲ ، ۱/۳ ،۰/۶و  ۲/۷کیلوگرم بر متر مکعب) در بتن مورد استفاده قرار میگیرد.

🎗مکانیسم عملکرد الیاف پ.پ در برابر آتش🎗

🔸الیاف پلی پروپیلن باعث کاهش شکنندگی و افزایش مقاومت در برابر آتش خواهند شد. الیاف پلی پروپیلن در دمای ۱۶۰درجه سانتیگراد ذوب می شوند ودر نتیجه به هنگام آتش سوزی کانالهایی را در بتن ایجاد می کنند.
🔸بدین ترتیب مایعات وبخار آب امکان خروج از داخل بتن را پیدا می کنند و فشار داخلی کاهش می یابد.
🔸بدین ترتیب از ورقه ورقه شدن سطح بتن جلوگیری به عمل می آید.چنانچه گاز در ساختار داخلی بتن محبوس شود، تنش کششی داخلی در دمای  ۳۰۰درجه سانتی گراد حدود  ۸ N/mm3خواهد شد. در دمای  ۳۵۰درجه سانتی گراد ، این مقدار دو برابر خواهد شد
🔰سایز مناسب الیاف پ.پ🔰

💫در نمونه هایی که طول الیاف  ۱۲میلیمتر است نسبت به  ۶میلیمتر و  ۱۹میلیمتر مقاومت فشاری بیشتر است. چانچه
طول الیاف  ۱۲میلیمتر باشد در اثر افزایش طول الیاف از پیشرفت ترکهـا جلوگیــــری مـی شـود چراکـه الیـاف نقش پل
نگهدارنده را خواهند داشت.
💫در حالیکه با افزایش طول به  ۱۹میلیمتر در اثر افزایش بیش از حد طول حفره های بیشتری در بتن ایجاد شده، شکل گیری ترکها تسهیل می شود.
💫بدیهی است که مقاومت فشاری بتن های  ۲۸روزه از نمونه های  ۷روزه بیشتر است.
بررسی و مقایسه مقاومت فشاری بتن ۷ روزه و ۲۸روزه حاوی الیاف پلی پروپیلن

الیاف پلی پروپیلن در بتن
الیاف پلی پروپیلن در بتن

🎗🔰بررسی مقاومت حرارتی الیاف پ.پ🔰🎗

🔸نمونه های بتن الیافی تهیه شده با طول ثابت  ۱۹میلیمتر ودر اوزان مختلف از الیاف در کوره  ۴۵۰درجه سانتی گراد قرار داده شدند .
🔹ذوب شدن الیاف در اثر حرارت ، مسیری را برای خروج بخار آب ایجاد می کند. در نتیجه از ریزش سازه در اثر حبس بخار آب در داخل ساختار بتن و خروج با فشار آن در هنگام آتش سوزیها جلوگیری به عمل می آید.
🔸شکل زیر حفره های ایجاد شده برروی سطح بتن پس از خروج بخار آب را نشان می دهد.
👇👇👇👇

پاسخ ترک