آدم برفی با جوراب ..!!

با نگاه کردن به عکس هایی زیر براحتی می توانید این عروسک را درست کنید

 

no-sew-sock-snowman-01

۲

no-sew-sock-snowman-02

۳

no-sew-sock-snowman-03

۴

no-sew-sock-snowman-04

۵

no-sew-sock-snowman-05

no-sew-sock-snowman-06

۶

no-sew-sock-snowman-07

۷

no-sew-sock-snowman-08

۸

no-sew-sock-snowman-09

۹

no-sew-sock-snowman-10

۱۰

no-sew-sock-snowman-11

۱۱

no-sew-sock-snowman-12

۱۲

no-sew-sock-snowman-13

۱۳
۱۴

no-sew-sock-snowman-15

۱۵

no-sew-sock-snowman-16

۱۶

no-sew-sock-snowman-17

۱۷

no-sew-sock-snowman-18

no-sew-sock-snowman-19

۱۸

no-sew-sock-snowman-20

no-sew-sock-snowman-21

no-sew-sock-snowman-22

no-sew-sock-snowman-23

پاسخ ترک

پنج × پنج =